เครื่องวัดปริมาตรก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะหายใจออกพร้อมวัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือด